Algemene voorwaarden

 

Privacy en bescherming persoonsgegevens
ESSENTRICS.INFO verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. ESSENTRICS.INFO gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
ESSENTRICS.INFO geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van docent Marianna Wassenaar richting de deelnemer is beperkt tot het bedrag van de les.

Marianna Wassenaar is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of andere communicatiemiddelen, het (onjuiste) gebruik van de website door de gebruiker/deelnemer en het verstrekken van onjuiste gegevens door de gebruiker/deelnemer. Daarbij is Marianna Wassenaar, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de deelnemer.

Deelname aan de gegeven ESSENTRICS lessen, -evenementen, -workshops door Marianna Wassenaar is op eigen risico van de deelnemer. De docent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, het gebruik van haar producten en/of deelname aan workshops.

Marianna Wassenaar is gecertificeerd ESSENTRICS docent. Toch bestaat er bij elke vorm van actieve sportbeoefening altijd de kans een blessure op te lopen. Deelnemers aanvaarden dit risico op een blessure bij deelname aan de door Marianna Wassenaar gegeven ESSENTRICS lessen/ workshops.
ESSENTRICS.INFO biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer altijd een arts voordat je met ESSENTRICS lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan desbetreffende ESSENTRICS-docent weten voordat je aan de ESSENTRICS-les begint.
  • Luister naar en volg de instructies van de betreffende ESSENTRICS-docent.
  • Voer de ESSENTRICS-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke 
beperkingen. Voer geen ESSENTRICS-oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

Les, evenement of workshop 

Door deelname aan een evenement of workshop  georganiseerd door ESSENTRICS.INFO verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
De deelnemer kan deelnemen aan een evenement of workshop nadat deze zich daarvoor vooraf bij  heeft ESSENTRICS.INFO heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de volledige prijs of aanbetaling (50% van het volledige bedrag) heeft betaald. Een plaats in een evenement of workshop is gegarandeerd nadat ESSENTRICS.INFO de betaling van het inschrijfgeld of de volledige prijs of aanbetaling heeft ontvangen.

Voor sommige evenementen of workshops geldt een zogeheten “early bird” aanbieding. Deze aanbieding is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, de, eveneens op de website genoemde, normale aanbieding.

Betalingen voor een evenement of workshop moeten voorafgaand aan het te volgen evenement of de workshop voldaan zijn. Betaling kan worden gedaan via iDeal, PayPal, Creditcard of Apple Pay.

Het is niet toegestaan om een reservering te maken onder een valse naam of met opgave van een vals adres.

 

Een 10 lessenkaart is na aanschaf gedurende 20 daarop volgende aangeboden lessen geldig. 

 

Annulering deelname les, evenement of workshop 

Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 24 uur voor een workshop of evenement annuleert, wordt er geen geld terugbetaald. Marianna Wassenaar kan daar na overleg van afwijken, indien dit financieel draagbaar is. 

Tot twee uur voor aanvang van een reguliere les kan de deelnemer zijn opgave kosteloos annuleren. Daarna worden de kosten van de les niet geretourneerd. 

ESSENTRICS.INFO behoudt zich het recht voor om een geplande ESSENTRICS-les, -evenement of workshop te annuleren, als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan deelnemer.

Deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voor over te gaan tot het boeken van een les of maken van een reservering van of bij ESSENTRICS.INFO. 

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een evenement of workshop, dan wel het volgen van lessen of het afnemen zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Zaandam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.